Taza Kalaam taza-kalam

nazar-e-roomiNAZR-E-ROOMI
Na hi kuch khabar azl ki
Na abd ka kuch pata hai
Faqt jante hain itna
Ke badl badl ke chere
Howe hum qareeb uske
Kia jis ne khalq hum ko
Wohi abtada hamari
Wohi inteha hamari
Safr hai usi ki janib
Hamai'n aur chahye kia?