Taza Kalaam taza-kalam

KaashKaash
Aaina jo dikha raha hai Adeel
Kash ek bar dekh le khud bhi
Adeel Zaidi